מדיניות פרטיות

כללי

 1. מדיניות זו חלה על שימושך באתר האינטרנט (להלן:" האתר") בבעלות חברת תרופארם שיווק 1985 בע"מ (להלן:"תרופארם" או "החברה")
 2. תרופארם מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ויסקרו, בין השאר, את האופן שבו משתמשת תרופארם במידע הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
 3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש באתר על תכניו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאים אלו לצד תנאי השימוש באתר. אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתרים.
 4. לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לתרופארם כל מידע אישי. אתה מאשר ומסכים בזאת כי ככול שיסופק על ידך מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין.
 5. תרופארם מבהירה כי מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות וכן במקרה של שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר.
 6. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ותרופארם תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לתרופארם לבצע פעולות שהדין אוסר.
 7. האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של תרופארם. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל המשתמשים שאלה כלשהי, תרופארם תשמח לעמוד לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון שמספרו 09-9532100 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת  trupharm@trupharm.co.il.
 8. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

 מידע שנאסף בעת השימוש באתר 

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. כאמור, למידע זה אופי סטטיסטי ואינו מזהה אותך אישית, אך הוא נאגר במחשבי האתר ומשמש את תרופארם לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.
 2. מידע שתמסור שיש בו כדאי לזהות אותך אישית יישמר במאגר המידע של תרופארם והוא יימסר לנו רק ביוזמתך ובשליטתך כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, יכול ויתקבלו אצל תרופארם פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי החברה.
 3. בעת השימוש באתר, תרופארם תהיה רשאית לאסוף גם מידע על נוהגיך באתר כגון, אך לא רק, מידע שקראת, עמודים שבהם צפית, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address)  שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.
 4. אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

השימוש במידע 

 1. השימוש בפרטים שתמסור, ככל שימסרו,  וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות, כדי:
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • להתאים מידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות;
 • ליצור איתך קשר (במקרה הצורך)
 • כמו כן ניתן יהיה לעשות שימוש בפרטים שתמסור ובנתונים שייאספו תוך כדי שימושך באתר לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

מסירת המידע לצדדים שלישיים 

 1. תרופארם מתחייבת לשמור על המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
 2. על מנת לספק לך את השירותים באתר באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני משנה) במידה סבירה וככל שנדרש, כגון פלטפורמות למחשוב – ענן, ועוד;
 3. אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;
 4. אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
 5. אם תרופארם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
 6. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תרופארם (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה;
 7. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תרופארם, נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;
 8. תרופארם תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או ארגונים אחרים הקשורים לתרופארם, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 9. תרופארם תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 10. ככל שתרופארם תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן, במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, תרופארם תהא רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 11. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות תרופארם להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

קבצי Cookies (עוגיות)

 1. קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.
 2. תרופארם משתמשת בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.
 3. חלק מה Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies   מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 4. המידע ב Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 1. תרופארם מבצעת באופן עצמאי ויכול כי תיעזר בחברות חיצוניות לביצוע ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע 

 1. תרופארם ומי מטעמה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, תרופארם לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
 2. בשימוש באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד תרופארם ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת תרופארם והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

זכות עיון במידע 

 1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי תרופארם בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין.  לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​